ustalar yardım edin. subscript out of range (error 9) hatası

Forum kurallarına ve Türkçe imla kurallarına uygun olmayan mesajları buraya alıyoruz. Lütfen aynı hataları tekrarlamayın!

ustalar yardım edin. subscript out of range (error 9) hatası

İleti#1)  emrelic » 25 Ekm 2016 13:39

Arkadaşlar lütfen yardım edin.

Aşağıdaki kodlarda şu satırda "Subscript out of range" hatası alıyorum

If Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), (CInt(t))).Value > _
Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 17).Value Then


ve bir türlü çözemiyorum.
İlginç olan bu kodlar bir bilgisayarda düzgün çalışıyor fakat diğer bilgisayarlarda bu hatayı vererek çalışmıyor.

Bu hata ile ilgili temel mevzuyu biliyorum. Yani dizi yada koleksiyonun olmayan bir üyesine başvuru yapmak gibi bir durum söz konusu değil.
internettede epey araştırma yaptım bulamadım.

BOYAMA LİSTESİ isimli excel dosyası açık iken sanki böyle bir dosya yokmuş gibi hata vermesinin sebebi ne olabilir.

Kafayı yiyeceğim.Çaresiz kaldım
Ustalardan yardım istiyorum.

Kod: Tümünü seç
Sub kirmizi()
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.EnableEvents = False

Dim c As Boolean
If Selection.Cells.Count = 1 Then

   Dim s As String, t As String, y As String
    s = ActiveCell.Row
    t = ActiveCell.Column
   

  If Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), (CInt(t))).Value > _
      Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 17).Value Then

       b = MsgBox("sipariş kalan miktarı aştı eminmisiniz", vbYesNo)
                 
    If b = vbYes Then
   
    c = True
 
     GoTo label0
      Else
      ActiveCell.Value = 0
      Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 18).Value = 0
      GoTo label1
       End If
       
       End If
       
label0:

    With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
    End With
     
        Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), (CInt(t) + 1)).Value = Date
        Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 18).Value = ActiveCell.Value

Dim path As String, depo As String, ihaleadi As String, sayfadi As String, bugun As String
bugun = DateTime.Date
'path = "D:\BOYAMA\SİPARİŞ\" & CStr(DateTime.Date) & ".xlsx"
path = "D:\BOYAMA\SİPARİŞ\" & CStr(DateTime.Date) & ".xlsx"
depo = CStr(Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 4).Value)
ihaleadi = Mid(CStr(Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 2).Value), 6, 10)
If c Then
sayfadi = depo + "-" + ihaleadi + "++%20"
Else
sayfadi = depo + "-" + ihaleadi
End If
   
   If Dir(path) = "" Then
    Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("SF").copy
    ActiveWorkbook.SaveAs path
ActiveWorkbook.Worksheets("SF").Name = sayfadi

For i = 19 To 47 Step 2


If Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Cells(i, 1).Value = "" Then  'eğer dosyada bugün tarihli bir sipariş yoksa
With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi)
.Cells(i, 1).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 3).Value
.Cells(i, 4).Value = depo
.Cells(i, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value
.Cells(i, 6).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 8).Value
.Cells(i, 10).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 18).Value
.Cells(6, 2).Value = depo
.Cells(12, 8).Value = bugun
If c Then
.Cells(13, 2).Value = "%20 İŞ ARTIŞI"
End If
End With
   

With ActiveSheet.Range("a" + CStr(i - 2) + ":" + "j" + CStr(i + 1))
        .Borders.LineStyle = xlNone
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeLeft).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeTop).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeRight).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeTop).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = 0
       
    End With
   
Exit For
Else
End If

Next i

Workbooks(bugun).Save

    Else 'eğer bugün tarihli bir sipariş exceli varsa
    Dim kitap As Workbook
    Dim acıkmı As Boolean
   
    For Each kitap In Workbooks
    If kitap.Name = bugun + ".xlsx" Then
    acıkmı = True
    Else
    End If
    Next
    If acıkmı = False Then
     Workbooks.Open Filename:=path
End If


    Dim varmi As Boolean

     For i = 1 To Workbooks(bugun).Sheets.Count
    If Workbooks(bugun).Sheets(i).Name = sayfadi Then
    varmi = True
    Exit For
    Else
   ' varmi = False
    End If
     Next i
     
     If varmi Then 'eğer bugün tarih tarihli bir excelde bu depo+ihale adlı sipariş varsa
     Dim var1 As Boolean, var2 As Boolean
     Dim m As Integer
     For n = 19 To 47 Step 2
     
     With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi)
     If .Cells(n, 1).Value = "" Then
     Exit For
     Else
     If .Cells(n, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value _
     And .Cells(n, 10).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 18).Value Then
     var1 = True
     ElseIf .Cells(n, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value _
     And .Cells(n, 10).Value <> Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 18).Value Then
     var2 = True
     m = n
     Else
     End If
    End If
      End With
     
     Next n
     
     If var1 Then
     MsgBox ("bu siparişten var")
     GoTo label3
   
     ElseIf var2 Then
     Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Cells(m, 10).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 18).Value
     MsgBox ("sipariş miktarı başarı ile güncellendi")
     Else
  For i = 19 To 47 Step 2
 
 
If Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Cells(i, 1).Value = "" Then
With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi)
.Cells(i, 1).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 3).Value
.Cells(i, 4).Value = depo
.Cells(i, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value
.Cells(i, 6).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 8).Value
.Cells(i, 10).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 18).Value
End With

With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Range("a" + CStr(i - 2) + ":" + "j" + CStr(i + 1))
       .Borders.LineStyle = xlNone
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeLeft).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeTop).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeRight).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeTop).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = 0
       
    End With
Exit For
Else
End If
Next i
Workbooks(bugun).Save

End If
     
     Else 'eğer bugün tarih tarihli bir excelde bu depo+ihale adlı sipariş yoksa
     
         Dim syf As Worksheet
    Dim say As Integer
    Dim varm2 As Boolean
    Dim depo1 As String
    For Each syf In Workbooks(bugun).Worksheets
           say = InStr(syf.Name, depo)
       
           
         If say = 1 Then
         varm2 = True
         depo1 = syf.Name
         
         End If
    Next
   
    With Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("SF")
If varm2 Then
.copy before:=Workbooks(bugun).Worksheets(depo1)
Workbooks(bugun).Worksheets("SF").Name = sayfadi
Else
.copy before:=Workbooks(bugun).Worksheets(1)
Workbooks(bugun).Worksheets("SF").Name = sayfadi
End If
End With

For i = 19 To 47 Step 2


If Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Cells(i, 1).Value = "" Then
With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi)
.Cells(i, 1).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 3).Value
.Cells(i, 4).Value = depo
.Cells(i, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value
.Cells(i, 6).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 8).Value
.Cells(i, 10).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 18).Value
.Cells(6, 2).Value = depo
.Cells(12, 8).Value = bugun
If c Then
.Cells(13, 2).Value = "%20 İŞ ARTIŞI"
End If
End With

With ActiveSheet.Range("a" + CStr(i - 2) + ":" + "j" + CStr(i + 1))
        .Borders.LineStyle = xlNone
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeLeft).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeTop).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeRight).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeTop).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = 0
       
    End With

Exit For

Else
End If
Next i
Workbooks(bugun).Save

     End If
     
     End If
       
label1:

Else: MsgBox ("lütfen tek hücre seçiniz")
End If
label3:
Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Activate

Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.EnableEvents = True

End Sub
Sub kismisipariş()

Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.EnableEvents = False

Dim c As Boolean
If Selection.Cells.Count = 1 Then

   Dim s As String, t As String, y As String, m1 As Integer, d1 As Date
    s = ActiveCell.Row
    t = ActiveCell.Column
   
   
      If Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), (CInt(t))).Value > _
      Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 17).Value Then
     
       b = MsgBox("sipariş kalan miktarı aştı eminmisiniz", vbYesNo)
                 
    If b = vbYes Then
   
    c = True
 
     GoTo label0
      Else
      ActiveCell.Value = 0
      Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 18).Value = 0
      GoTo label1
       End If
       
       End If
       
label0:

'    With Selection.Interior
'        .Pattern = xlSolid
'        .PatternColorIndex = xlAutomatic
'        .Color = 255
'        .TintAndShade = 0
'        .PatternTintAndShade = 0
'    End With
     
'        Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), (CInt(t) + 1)).Value = Date
'        Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), 18).Value = ActiveCell.Value
d1 = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(CInt(s), (CInt(t) + 1)).Value
m1 = ActiveCell.Value

siparisiYesilBoya.yesil1

Dim path As String, depo As String, ihaleadi As String, sayfadi As String, bugun As String
bugun = DateTime.Date
'path = "D:\BOYAMA\SİPARİŞ\" & CStr(DateTime.Date) & ".xlsx"
path = "D:\BOYAMA\KISMİSİPARİŞ\" & CStr(DateTime.Date) & ".xlsx"
depo = CStr(Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 4).Value)
ihaleadi = Mid(CStr(Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 2).Value), 6, 10)
If c Then
sayfadi = depo + "-" + ihaleadi + "++%20"
Else
sayfadi = depo + "-" + ihaleadi
End If
   
   If Dir(path) = "" Then
    Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("SF").copy
    ActiveWorkbook.SaveAs path
ActiveWorkbook.Worksheets("SF").Name = sayfadi

For i = 19 To 47 Step 2


If Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Cells(i, 1).Value = "" Then  'eğer dosyada bugün tarihli bir sipariş yoksa
With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi)
.Cells(i, 1).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 3).Value
.Cells(i, 4).Value = depo
.Cells(i, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value
.Cells(i, 6).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 8).Value
.Cells(i, 10).Value = m1
.Cells(6, 2).Value = depo
.Cells(12, 8).Value = d1
If c Then
.Cells(13, 2).Value = "%20 İŞ ARTIŞI"
End If
End With
   

With ActiveSheet.Range("a" + CStr(i - 2) + ":" + "j" + CStr(i + 1))
        .Borders.LineStyle = xlNone
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeLeft).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeTop).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeRight).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeTop).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = 0
       
    End With
   
Exit For
Else
End If

Next i

Workbooks(bugun).Save

    Else 'eğer bugün tarihli bir sipariş exceli varsa
    Dim kitap As Workbook
    Dim acıkmı As Boolean
   
    For Each kitap In Workbooks
    If kitap.Name = bugun + ".xlsx" Then
    acıkmı = True
    Else
    End If
    Next
    If acıkmı = False Then
     Workbooks.Open Filename:=path
End If


    Dim varmi As Boolean

     For i = 1 To Workbooks(bugun).Sheets.Count
    If Workbooks(bugun).Sheets(i).Name = sayfadi Then
    varmi = True
    Exit For
    Else
   ' varmi = False
    End If
     Next i
     
     If varmi Then 'eğer bugün tarih tarihli bir excelde bu depo+ihale adlı sipariş varsa
     Dim var1 As Boolean, var2 As Boolean
     Dim m As Integer
     For n = 19 To 47 Step 2
     
     With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi)
     If .Cells(n, 1).Value = "" Then
     Exit For
     Else
     If .Cells(n, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value _
     And .Cells(n, 10).Value = m1 Then
     var1 = True
     ElseIf .Cells(n, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value _
     And .Cells(n, 10).Value <> m1 Then
     var2 = True
     m = n
     Else
     End If
    End If
      End With
     
     Next n
     
     If var1 Then
     MsgBox ("bu siparişten var")
     GoTo label3
   
     ElseIf var2 Then
     Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Cells(m, 10).Value = m1
     MsgBox ("sipariş miktarı başarı ile güncellendi")
     Else
  For i = 19 To 47 Step 2
 
 
If Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Cells(i, 1).Value = "" Then
With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi)
.Cells(i, 1).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 3).Value
.Cells(i, 4).Value = depo
.Cells(i, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value
.Cells(i, 6).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 8).Value
.Cells(i, 10).Value = m1
End With

With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Range("a" + CStr(i - 2) + ":" + "j" + CStr(i + 1))
       .Borders.LineStyle = xlNone
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeLeft).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeTop).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeRight).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeTop).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = 0
       
    End With
Exit For
Else
End If
Next i
Workbooks(bugun).Save

End If
     
     Else 'eğer bugün tarih tarihli bir excelde bu depo+ihale adlı sipariş yoksa
     
         Dim syf As Worksheet
    Dim say As Integer
    Dim varm2 As Boolean
    Dim depo1 As String
    For Each syf In Workbooks(bugun).Worksheets
           say = InStr(syf.Name, depo)
       
           
         If say = 1 Then
         varm2 = True
         depo1 = syf.Name
         
         End If
    Next
   
    With Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("SF")
If varm2 Then
.copy before:=Workbooks(bugun).Worksheets(depo1)
Workbooks(bugun).Worksheets("SF").Name = sayfadi
Else
.copy before:=Workbooks(bugun).Worksheets(1)
Workbooks(bugun).Worksheets("SF").Name = sayfadi
End If
End With

For i = 19 To 47 Step 2


If Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi).Cells(i, 1).Value = "" Then
With Workbooks(bugun).Worksheets(sayfadi)
.Cells(i, 1).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 3).Value
.Cells(i, 4).Value = depo
.Cells(i, 5).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 6).Value
.Cells(i, 6).Value = Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Cells(s, 8).Value
.Cells(i, 10).Value = m1
.Cells(6, 2).Value = depo
.Cells(12, 8).Value = d1
If c Then
.Cells(13, 2).Value = "%20 İŞ ARTIŞI"
End If
End With

With ActiveSheet.Range("a" + CStr(i - 2) + ":" + "j" + CStr(i + 1))
        .Borders.LineStyle = xlNone
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
        .Borders(xlEdgeLeft).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeTop).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeRight).TintAndShade = 0
        .Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeTop).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = 0
        .Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = 0
       
    End With

Exit For

Else
End If
Next i
Workbooks(bugun).Save

     End If
     
     End If
       
label1:

Else: MsgBox ("lütfen tek hücre seçiniz")
End If
label3:
Workbooks("BOYAMA LİSTESİ").Worksheets("BOYA").Activate

Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.EnableEvents = True

End Sub
Kullanıcı avatarı
emrelic
 
Adı Soyadı:Emre GÖKMEN
Kayıt: 21 Oca 2009 16:40
Konum: bakırköy
Meslek: eczacı
Yaş: 39
İleti: 9
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: ustalar yardım edin. subscript out of range (error 9)

İleti#2)  bktsklc » 25 Ekm 2016 13:53

Merhaba,

(CInt(t))).Value kısmında sağlı sollu birer parantez fazla gibi ondan olabilirmi [ilginc]
Kullanıcı avatarı
bktsklc
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 12 Oca 2016 16:58
Meslek: üretim planlama
Yaş: 31
İleti: 215
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İSTANBUL

Cevap: Cevap: ustalar yardım edin. subscript out of range (e

İleti#3)  emrelic » 25 Ekm 2016 14:00

bktsklc yazdı:Merhaba,

(CInt(t))).Value kısmında sağlı sollu birer parantez fazla gibi ondan olabilirmi [ilginc]


önerinizi denedim ama değil.

zaten bundan dolayı olacak olsaydı bir bilgisayarda çalışırken diğerinde çalışmamazlık etmezdi.bakın kod bloğunda hata satırımdan daha önceki satırlarda

dim wb as workbook
for each wb in workbooks
msgbox wb.name
next

bu kodlarla workbooks koleksiyonundaki workbookların ismini mesajbox ile çağırdım.
açık olan workbookların ve bu boyama listesinin ismine ulaşabiliyorum
ama alt satıra geçince subscript out of range diyor.
az önce ulaştığı nesneye ulaşamıyor.

delirecem
Kullanıcı avatarı
emrelic
 
Adı Soyadı:Emre GÖKMEN
Kayıt: 21 Oca 2009 16:40
Konum: bakırköy
Meslek: eczacı
Yaş: 39
İleti: 9
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: ustalar yardım edin. subscript out of range (error 9)

İleti#4)  Ozan İLGÜN » 25 Ekm 2016 14:52

Madde 20:

Mesaj yazarken büyük harf kullanmak bağırmak anlamına geleceği için kesinlikle mesajınızın tamamını büyük harf kullanarak yazmayınız. Türkçe yazım kurallarında; cümlede kelimelerin ilk harfi büyük olur, özel isimlerin baş harfi büyük olur, noktadan sonra başlayan her kelimenin baş harfi büyük olur, mesaj içindeki tüm harfler büyük yazılmaz yahut tümü küçük yazılmaz. Sitemiz Türkçe karakter desteklemektedir ve i, ç , ş , ğ gibi harfleri kullanmanızda hiç bir sakınca yoktur.

Madde 12:

Foruma açılan konuların başlığı içeriğini belli edecek şekilde olmalıdır. "Yardım istiyorum" , "? , "Help me" , "imdat" , lütfen acil yardım" gibi başlıklar yerine Program arıyorum v.s. gibi başlıkları tercih ediniz. Bu tür başlıklar ve/veya mesajlar görüldüğü anda gönderici üye uyarılmadan ( Çöp Kutusuna aktarılacak yahut ) silinecektir.
ozan.ilgun@boun.edu.tr

Resim
Kullanıcı avatarı
Ozan İLGÜN
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Ozan İlgün
Kayıt: 20 Şub 2013 12:43
Konum: İst. Maltepe
Meslek: Arşivist
Yaş: 34
İleti: 2903
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbulREKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Forum Çöp Kutusu

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe