1 sayfadan 1. sayfa

yardım

İletiTarih: 09 Oca 2019 21:00
is_posta
Merhaba,
aşağıdaki kodlarla 1 sheets seçip gönderme yapabiliyorum istediğim
5 tane sheets i seçip tek excel dosyasında birleştirip mail atmak istiyorum
örnek dosya ektedir.
Teşekkürler.

Sub MailGönderS()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
'Application.ActivateMicrosoftApp (xlMicrosoftMail)
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = True
End With
Sheets("VARDIYALAR").Select
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copy the sheet to a new workbook
Sheets("VARDIYALAR").Copy
Set Destwb = ActiveWorkbook
'Determine the Excel version and file extension/format
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
'You use Excel 2007-2010
'We exit the sub when your answer is NO in the security dialog that you only
'see when you copy a sheet from a xlsm file with macro's disabled.
If Sourcewb.Name = .Name Then
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
MsgBox "Your answer is NO in the security dialog"
Exit Sub
Else
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Else
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
End If
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
End If
End If
End With

' 'Change all cells in the worksheet to values if you want
' With Destwb.Sheets(1).UsedRange
' .Cells.Copy
' .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
' .Cells(1).Select
' End With
' Application.CutCopyMode = False

'Save the new workbook/Mail it/Delete it
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Taşıt Tanıma Fatura Detayları" & " - " & Format(Now, "dd mmmm yyyy")

Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.To = ""
.CC = "" '; "
.BCC = ""
.Subject = "Taşıt Tanıma Fatura Detayları hk."
.Body = "Firmamızdan istemiş olduğunuz Taşıt Tanıma Fatura Detayları ekli dosyadadır." & vbCrLf & _
vbCrLf & _
"Saygılarımızla,"
.Attachments.Add Destwb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Display 'or use .Send
End With
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=True
End With

'Delete the file you have send
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr

Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing

With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
Exit Sub
End Sub

Cevap: yardım

İletiTarih: 10 Oca 2019 12:45
Ali ÖZ
12.Foruma açılan konuların başlığı içeriğini belli edecek şekilde olmalıdır. "Yardım istiyorum" , "? , "Help me" , "imdat" , lütfen acil yardım" gibi başlıklar yerine Program arıyorum v.s. gibi başlıkları tercih ediniz. Bu tür başlıklar ve/veya mesajlar görüldüğü anda gönderici üye uyarılmadan ( Çöp Kutusuna aktarılacak yahut ) silinecektir.


Konunuzu uygun başlık ile yeniden açınız.